Elektroda saldimi MANGANI

STANDARTE :

DIN 8555 : E I 6-60 coated

TIPARET KRYESORE :

Elektroda El 58H eshte nje elektrode me mbeshtjellje rutilike-bazike per mbushje, per saldimin ne abrazion te larte. Elektrodat saldohen me hark te qendrueshem, pa sperkatje, ngjitje uniforme.

FUSHA E APLIKIMIT :

Mbushje, mirembajtje fabrikash.

STANDARDS :

DIN 8555 : E I 6-60 coated

MAIN FEATURES :

The electrode EI 58H is a rutile-basic covered electrode for hardfacing. parts subject to extremely severe working conditions, involving a combination of impactand abrasion. Electrodes weld
with a stable arc and very low spattering loss. The slag is easy to remove.

MAIN APPLICATIONS :

Hardfacing